Gå til hovedindhold

Styregruppe

‎Styregruppen for det nationale netværk for talentudvikling

Unge mennesker har regntøj på og jubler
 • Læs op

Indhold

  Formål og opgave:

  • Styregruppens primære opgave er at sikre fremdrift i den indgåede aftale med SLKS om Netværk for talentudvikling.
  • Styregruppens opgave er at sikre at netværket afspejler deltagernes bidrag og behov.
  • Styregruppen skal håndtere, at der blandt deltagerne i netværket både er kommuner og enkeltprojekter, med de forskelligheder i volumen og indhold dette måtte indebære
  • Styregruppen inviteres til møderne i Advisory boardet, som kan inspirere og komme med input vedrørende visioner, temaer og tendenser.

  Sammensætning:

  • 1 leder af en talentskole i talentkommune A
  • 1 leder af en talentskole i talentkommune B
  • 1 leder af en talentskole i talentkommune C
  • 1 repræsentant fra et talentmiljø (blandt de ti som har fået støtte).
  • 1 repræsentant fra administrationen i en talentkommune
  • Repræsentant fra Slots- og Kulturstyrelsen
  • Centerchef i Næstved Kommune (formand)
  • Chefkonsulent i Næstved Kommune
  • Koordinator (sekretær)

  Praksis:

  • Styregruppens møder ledes af formanden.
  • Styregruppen mødes to gange om året, eller yderligere hvis behov opstår.
  • Styregruppen opløser sig selv når projektperioden udløber i efteråret 2023, med mindre andet er aftalt
  Kulturskolen / Stabsleder Viborg Kommune

  Henrik Resen

  E-mail: here@viborg.dk Send mail

  Leder af Talentakademiet Holstebro Kommune

  Christoffer Boserup Skov

  Kulturchef Holbæk Kommune

  Brian Ahlquist

  E-mail: bwah@holb.dk

  Landsforeningen for scenekunst SGK

  Anne Sofie Thomsen

  Slots- og Kulturstyrelsen

  Niels Græsholm

  Centerchef Næstved Kommune, formand for styregruppen

  Kim Dawartz

  Specialkonsulent Næstved Kommune, leder af Talentnettet

  Charlotte Popp

  Styregruppemøder

  Tid: kl. 11 -13.30

  Sted: Aarhus

  Adresse:

  Tema: Sidste ordinære styregruppemøde i projektperioden

  Dagsorden:

  Tid: kl. 11 -13.30

  Sted: Esbjerg

  Adresse:

  Tema:

  Dagsorden:

  Tid: kl. 11 -13.30

  Sted: Fredericia

  Adresse:

  Tema:

  Dagsorden:

  Tid: kl. 11 -13.30

  Sted: Holbæk

  Adresse:

  Tema:

  Dagsorden:

  Tid: kl. 11 -14.30

  Sted: Holsteb• Styregruppen ønsker en drøftelse af brugen af ordet “Talent” i kommunikations øjemed.

  Adresse:

  Tema:

  Dagsorden:

  Referat Styregruppemøde nr. 2 i Talentnettet

  Tirsdag d. 3. marts kl. 11 – 13.30

  Sted: Kulturskolen Viborg, Grønnegade 2, 8800 Viborg

  Afbud: Søren Taaning

  Til stede: Brian Ahlquist, Anne Sofie Thomsen, Krestina Skirl, Henrik Resen, Lars-Ole Vestergaard, Kim Dawartz, Jakob Hansen, Charlotte Popp

  Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt.

  Status
  Orientering om konferencen Aktivér din Funk d. 21/1 2020
  Konferencen i korte træk
  Der blev vist et filmisk sammendrag af konferencen. Orienteringen blev taget til efterretning.

  Deltagernes evaluering (bilag 1)
  Orienteringen taget til efterretning, med bemærkning om at resultaterne lægges ud på hjemmesiden i en formidlingsmæssig bearbejdet version. De mange besvarelser giver en stor indsigt i de mange forskellige tematikker og udfordringer, der arbejdes med rundt om i landet. Især blev disse fremhævet.:

  Tydelighed i målsætning for konferencer og andre fora
  efterspørgsel på hvordan man kan arbejde videre i mindre grupper.
  fokus på at bruge talentnettet så deltagerne får mulighed for at tale sammen.
  Kunne man benytte netværksmøderne til ”undersøgelser”, for at slå to fluer med et smæk (og spare økonomi til selvstændige undersøgelser)

  Konferencens regnskab (bilag 2)
  Orienteringen taget til efterretning.

  Orientering om medlemssituationen
  Der er pt. 29 medlemmer. Der bør sendes en mail ud til styregruppen med et link til tilmelding, så denne kan sendes rundt, med opfordring til at tilmelde sig.

  Orientering om tids- og aktivitetsplan (bilag 3)
  Orienteringen taget til efterretning. Der er et ønske om at tids- og aktivitetsplan afspejler de fire målsætninger og effektmål på disse. Styregruppen skal ved en senere lejlighed drøfte på hvilken måde effekterne kan illustreres. Det blev drøftet om tidsplanen kan inddeles yderligere f.eks. i kvartaler, så styregruppen kan hjælpe mere konkret.

  Økonomi
  Forslag til ændring af medlemskontingent (bilag 4)
  samt forslag til revidering af budgettet (bilag 5).

  Indstilling:

  Det indstilles, at:

  Medlemskontingentet fjernes. Styregruppen er enig i, at den deraf manglende økonomi søges dækket via fondsmidler [i]. En bemærkning var, at konferencer ikke skal være gratis, da en betaling er med til at signalere seriøsitet.
  Der indføres et talentkommunekontingent
  Talentkommunekontingentet er på 15.000 kr. pr. år pr. Talentkommune over 3 år.
  Fredericia Kommune undtages fra betaling, da der ikke er modtaget ekstern støtte i forbindelse med talentkommunestatussen. Det blev vedtaget at der indføres Talentkommunekontingent svarende til pkt. 2.1 og 2.2., såfremt der ikke opnås støtte fra fondsmidler.
  Budgettet reguleres som anvist i bilag 5. Godkendt

  Der drøftes en alternative model, hvis forslaget ikke kan gennemføres. Punktet bortfaldt.
  Kommende tiltag
  Orientering om aftale med Kulturmødet Mors 20/8 kl. 14 – 16.30
  Orienteringen taget til efterretning.

  Konference d. 3/11 2020 i Holstebro
  Orienteringen taget til efterretning, styregruppen kan evt. hjælpe med at præcisere formålet for de enkelte konferencer.

  Gensidig orientering
  Eventuelt
  Styregruppen vil gerne have nogle længere møder, med mere tid til dialog og fordybelse. Dog kan det være vanskeligt at starte før 11, da vi spænder geografisk bredt. Strukturen for møderne gentænkes, med henblik på et længere tidsrum.

  Næste ordinære møde er d. 6/10 2020 i Holstebro.

  Referat CP/JH

  [i] Fonde søgt: Det Obelske familiefond 4/12 2019. Ole Kirks Fond 7/1 2020.

  Beslutningsreferat
  Styregruppemøde nr. 1 i Talentnettet
  Mandag d. 4. november kl. 11 – 13.30
  Sted: Lokale ”Tørven”, Holmegaard Værk.

  Afbud: ingen
  Til stede: Henrik Resen Viborg (HR), Lars-Ole Vestergård Aarhus (LOV), Søren Taaning Holstebro (ST), Brian Ahlquist Holbæk (BA), Anne Sofie Thomsen SGK landsforening/Aalborg (AST), Krestina Skirl Slots- og Kulturstyrelsen (KS), Kim Dawartz (formand) Næstved (KD), Jakob Hansen Næstved (JH), Charlotte Popp Næstved (CP)

  1. Godkendelse af dagsorden
  Styregruppen drøftede muligheden for at have et fast dagsordenspunkt, om opfølgning på mål og aktiviteter.
  Ønske til punkt på næste møde: drøftelse og gennemgang af projektbeskrivelsen.
  Dagsorden godkendt

  2. Status
  2.1. Orientering om kontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen
  Kontraktens indhold blev drøftet og vil løbende blive taget op på styregruppens møder med henblik på tilpasning af målopfyldelse.
  Orienteringen taget til efterretning

  2.2. Orientering om sammensætning af Talentnettets Advisory Board
  Der blev foreslået forskellige personer til Advisory Board. Lederen af Talentnettet arbejder videre med forslagene.
  Orienteringen taget til efterretning

  2.3. Orientering om Hjemmeside
  Orienteringen taget til efterretning

  2.4. Orientering om PR-materiale om Talentnettet
  Der blev foreslået forskellige modeller for udsendelse af PR-materiale, samt vigtigheden af at alle kommuner inviteres. Lederen af Talentnettet arbejder videre med forslagene.
  Orienteringen taget til efterretning

  3. Økonomi
  3.1. Orientering om projektets økonomi
  Budgettet er aftalt med Slots- og kulturstyrelsen, styregruppens ændringsmuligheder er derfor begrænsede.
  Brugerbetalingsdelen i budgettet blev drøftet og der blev foreslået 4 betalingsmodeller.

  • Talentkommunerne bidrager med et beløb
  • Værtsmodel (værtskommunen afholder udgifterne),
  • Samme pris for alle kommuner
  • Kontingentmodel (eventuelt med det første år gratis)

  Lederen af Talentnettet arbejder videre med forslagene.

  3.2. Kontingent
  Beslutning om retningslinjer for kontingentperioder og medlemmer (bilag 5)
  Beslutning udsat jf. punkt 3.1

  3.3. Udgiftsniveau for værtskommuner.
  Drøftelse af værtskommunernes udgifter som henholdsvis konferenceværter, netværksmødeværter,
  Beslutning udsat jf. punkt 3.1

  4. Kommende tiltag
  4.1. Kortlægning af talentmiljøer, orientering om fremgangsmåde
  Orientering taget til efterretning.

  4.2. Konference 21/1 2020 i Næstved, orientering om planlægningen
  Foreløbig program uddelt på mødet
  Orientering taget til efterretning og der bakkes op om konferencen

  5. Gensidig orientering
  LOV: Det er vigtigt at have opmærksomhed på at der er en ny minister, med en anden vinkel.
  Aarhus har lige nu lignende udfordringer med et etablering af et nyt tværgående talentnetværk ”Talent Aarhus”. Spørgsmålet er om hver især har tid og overskud til at prioritere netværket.
  Det er vigtigt at vi får viden om Talentnettet bredt ud.
  Der var generel opbakning fra mødedeltagerne til at bruge eksisterende netværk til formidling af Talentnettets materiale
  BA: Vi skal bruge vores Talentkommunestatus til at få budskabet om Talentnettet ud. Det er vores opdrag at blive bedre til at snakke sammen lokalt og videresende til de relevante i egen kommune / netværk.
  KS: Ungerådgivere for den tidligere minister kan oplagt inddrages.

  6. Eventuelt: styregruppens kommende møderækker:
  Beslutning. Den fastlagte møderække for styregruppen fastholdes, dog med ændret starttid. Fremover starter møderne kl. 11

  Næste ordinære styregruppemøde er: d. 3/3 2020 i Viborg

  Referat JH/CP