Gå til hovedindhold

Projektet bag Talentnettet

Talentnettet som nationalt netværk skal udvikle og styrke de kunstneriske talenter i landet. Få indblik i projektet, vores formål og aktiviteter.

 • Læs op

Indhold

  Talentnettet er skudt igang af de 7 talentkommuner i fællesskab. Organisatorisk er der skabt en styregruppe, et Advisory Board samt en daglig ledelse.

  I udgangspunktet består netværket, af talentkommunerne og de 10 talentmiljøer, som i 2019 fik støtte fra Slots- og kulturstyrelsens talentudviklingsmidler.

  Det er ambitionen at at netværket vil vokse og flere parter ønsker at arbejde på en fælles udvikling af talentudviklingsmodellerne i Danmark og de tilhørende fødekæder.

  Netværkets mål er:

  • erfaringsudveksling og videndeling,
  • samarbejde og koordinering
  • udbredelse af lokale og regionale talentmiljøer

  Projektets formål

  Det nationale netværk skal, inden for kunstnerisk talentudvikling, styrke

  • erfaringsudveksling og videndeling,
  • samarbejde og koordinering
  • udbredelse af lokale og regionale talentmiljøer

  Effekterne af netværkets styrkelse af de ovenstående forhold skal således være

  • Øget viden, faglighed og værktøjer hos aktører der arbejder med at understøtte unges kunstneriske talentudvikling
  • Øget kvalitet i miljøerne for kunstnerisk talentudvikling for unge
  • Bedre geografisk jævn dækning på nationalt plan og bedre sammenhæng i Danmarks samlede tilbud for unge talenter
  • Flere unge i Danmark udvikler deres kunstneriske talenter.

  Projektets aktiviteter og mål

  For at udvikle et dynamisk netværk, som hele tiden har fokus på, at erfaringsudveksling, videndelingsamarbejde og koordinering skal føre til faglig, kvalitativ og kvantitativ udvikling af området, er der opstillet nedenstående mål og aktiviteter, som etablering af netværket tager afsæt i og forfølger.

  For at udvikle et dynamisk netværk, som hele tiden har fokus på, at erfaringsudveksling, videndeling, samarbejde og koordinering skal føre til faglig, kvalitativ og kvantitativ udvikling af området, er der opstillet
  nedenstående mål og aktiviteter, som etablering af netværket tager afsæt i og forfølger.

  • Der afholdes årligt mindst ét seminar eller konference samt et antal netværksmøder
  • Fælles digital kommunikationsplatform for hele netværket etableres
  • Tematiske (og evt. geografisk afgrænsede) studiegrupper for undervisere undersøges/etableres
  • Program for ledersparring undersøges/etableres

  Det aftales i samarbejde med netværket, hvordan aktiviteterne skal forholde sig til kunstarterne, henholdsvis være tværgående.

  • Der laves en indledende afdækning af grundlæggende forhold i alle talentmiljøerne
  • Der laves efter behov yderligere undersøgelser om organiseringsformer, undervisningspraksis, rekruttering, vækstlag, antal ansøgere i geografiske områder mv.
  • Videndeling om økonomiske og fysiske forhold ved etablering og drift af Talentskoler
  • Der iværksættes sparring omkring igangværende opbygning af talentmiljøer (blandt de støttede projekter i forbindelse med Kulturministeriets talentindsats)
  • Magasinet Talent (som i dag udgives af Talentskolen) gøres til netværkets faglige publikation og redigeres af en redaktionsgruppe på tværs af netværket
  • Pædagogik, terminologi og metodeudvikling inden for talentudvikling sættes på dagsordenen ved studiegrupper, mødefora m.v. Dette tager afsæt i aktørernes praksiserfaringer og oplæg fra
   forskere/ressourcepersoner, der har relevans for området. Hvis Næstved Kommune lykkes med at få finansieret et forskningsprojekt, vil her være en væsentlig samarbejdsflade.
  • Udvikling af anbefalinger og redskaber til arbejdet med talentudvikling og opbygning af talentmiljøer
  • Udvikling af anbefalinger til kommuner og stat vedrørende den lokale og nationale tiltag til udvikling af
   området.
  • Strategier og metoder til fødekædeudvikling, herunder rekruttering og stimulering af talenter i
   folkeskoler, ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser mfl. afsøges/udvikles
  • Strategier og metoder for samarbejde mellem talentmiljøer og erhvervsliv afsøges/udvikles
  • Afsøgning/etablering af samarbejder med efterskoler og højskoler der kvalificerer til optag på kunstneriske uddannelser.
  • Dialog med Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg om udvikling af fødekæden til de videregående kunstneriske uddannelser.
  • Etablering af samarbejder med relevante organisationer med talentfokus uden for kulturområdet, fx Science Talenter på Sorø Akademi og Akademiet for Talentfulde Unge m.fl.

  Såfremt det er relevant, holdes Kulturregionerne løbende orienteret om netværkets aktiviteter. Herunder med henblik på evt. at indgå i samarbejder med projekter i kulturaftalerne.